Organisatienota

ORGANISATIENOTA FLIPPER MORTSEL VZW (30-11-2006)

Een belangrijk punt in de vrijwilligerswet is de informatieplicht. Ook Flipper Mortsel houdt zich aan deze informatieplicht ten aanzien van haar vrijwilligers en publiceert daarom onderstaande organisatienota. Eventuele later wijzigingen aan deze organisatienota worden bekendgemaakt op de algemene vergaderingen.

1. DOEL

Flipper Mortsel is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft het ondernemingsnummer 0444.923.459. De onbaatzuchtige doelstelling van Flipper Mortsel wordt beschreven in artikel 2 van de statuten : De vereniging heeft als doel bij te dragen tot : het aanleren, doen aanleren en vervolmaken van de zwemkunst en van alle aanverwante watersporten ; het bevorderen en ijveren voor de verspreiding van de kennis van de zwemkunst in zo breed mogelijke lagen van de bevolking.

2. VERZEKERING

Flipper Mortsel is aangesloten bij, en verzekerd via, sportfederatie FALOS vzw.

Uittreksel uit de organisatienota van FALOS vzw : FALOS vzw heeft voor de sportfederatie, het bestuur, de bestuursleden, de aangestelden, de leden, de toegetreden leden en de helpers een verzekering afgesloten die geldt bij de organisatie van FALOS-activiteiten op plaatselijk, provinciaal en nationaal vlak. De aangesloten FALOS-clubs worden slechts erkend bij het afsluiten van een jaaraansluiting voor regelmatige sporters. Deze polis (polis C-11/902-300 bij DVV verzekeringen) omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en een waarborg lichamelijke ongevallen.

A. Polis jaaraansluiting voor regelmatige sporters ter bescherming van de leden wordt jaarlijks afgesloten bij de start van het sportseizoen (kalenderjaar startend op 1 januari of sportjaar startend op 1 juli) die voldoen aan de minimumvoorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002.

B. Polis éénmalige activiteiten ter bescherming van de niet-leden bij sportpromotionele acties die afgesloten wordt tot 3 dagen voor datum en die voldoen aan de minimumvoorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002. Hiervoor wordt een premie betaald, waarvan de hoogte afhankelijk is van de te beoefenen sportdiscipline.

3. VERGOEDINGEN

Flipper Mortsel betaalt geen enkele vergoeding voor de medewerking als vrijwilliger (artikel 4 van de statuten). Flipper Mortsel betaalt wel aan de vrijwilligers de reële, niet buitensporige kosten gemaakt voor de vereniging, op basis van voor te leggen bewijskrachtige kostennota's en dit alles mits toestemming van het bestuur.

4. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren. Bij het doorgeven van die informatie mogen de belangen van Flipper Mortsel niet geschaad worden. In die zin zijn de vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in artikel 458 van het strafwerkboek.